Alexander Taylor

Dr, PhD (Reading), PGCTHE (Aberystwyth), MSc(hons) (Manchester), BSc(hons) (Staffordshire)

20062023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Mae Dr Alexander Taylor yn Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicoleg Prydain ac yn Gymrawd o academi addysg Higehr, gyda PhD mewn Seicoleg o Brifysgol Reading, gradd MSc anrhydedd mewn Niwrowyddoniaeth o Brifysgol Manceinion, a BSc dosbarth cyntaf. gradd anrhydedd mewn Bioleg Ddynol a Seicoleg o Brifysgol Swydd Stafford. Mae gen i brofiad ac arbenigedd ymchwil, yn ogystal â phrofiad clinigol a phrofiad dysgu ym meysydd: niwrowyddoniaeth affeithiol, gwybyddiaeth, heneiddio, clefyd Alzheimer, iechyd meddwl, niwroddelweddu, niwroseicoleg a dulliau ymchwil. Mae prif themâu fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar iechyd emosiynol a chorfforol oedolion hŷn yng nghyd-destun rhyngweithiadau emosiynol a gwybyddol mewn perthynas â modelau a damcaniaethau seicolegol a niwral.

Cyfrifoldebau

Cadeirydd pwyllgor moeseg yr Adran Seicoleg

Aelod o banel moeseg ymchwil y Brifysgol (REP)

 

Diddordebau ymchwil

Meysydd ymchwil cyfredol: Canlyniadau pryder a achosir ar weithrediad gwybyddol a echddygol; Effaith Kombucha a prebiotics ar reolaeth wybyddol, straen ac emosiynol mewn unigolion iach (cyllid Innovate UK); Lles mewn natur.

Mae fy ngwaith ymchwil diweddar yn cynnwys y canlynol: Astudiaeth yn canolbwyntio ar ddatblygiad gwybyddol plant byddar a’r effaith ar gysylltiadau niwrol mewn cyfatebion niwrol allweddol, gan ddefnyddio fNIRS i asesu gweithgarwch niwrol; Mae un arall yn ymwneud â gwaith gyda’r gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid, gan fanteisio ar lwyddiant prosiect haf yn y celfyddydau i leihau ymddygiad tramgwyddus. Yn y Sefydliad Strôc a Dementia ym Munich, roedd fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddelweddu amlfodd (cyfuno EEG-fMRI) o newidiadau yn yr ymennydd dynol yng nghamau cychwynnol clefyd Alzheimer a chlefyd serebro-fasgwlaidd; Nesaf ymgymerais â phrosiect ym Mhrifysgol Southampton yn mesur effaith cyffuriau sy’n targedu sianeli ïonau synhwyro asid (ASIC) sy’n gallu lleddfu gorbryder, a gyflawnwyd drwy ddefnyddio her CO2 i beri gorbryder mewn gwirfoddolwyr iach (EOG, marcwyr imiwnedd ac ymddygiadol).

Trwy fy ngwaith ymchwil, rwyf wedi cael profiad dysgu gwerthfawr ym meysydd seicoleg fiolegol, niwroseicoleg, gwybyddiaeth, dulliau ymchwil a meysydd seicoleg creiddiol eraill. Ar hyn o bryd, rwyf wrthi’n cwblhau’r cymhwyster TUAAU, sydd wedi’i achredu gan Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Gyfunol, er mwyn ffurfioli safon a phrofiad fy ngwaith dysgu.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Alexander Taylor ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu