Llun o Elizabeth Wile

Elizabeth Wile

Registered General Nurse (Adult), Dip Comm. Health Studies (SCPHN) - Health Visitor, BSc (Hons) Nursing Studies, Registered Nurse Prescriber

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Cyfrifoldebau

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau Betty yn cynnwys:

Tiwtor Personol/Asesydd Academaidd

Darlithydd Cyswllt Cymunedol

Cydlynydd Modiwlau 

 

Yn ogystal, bydd Betty yn arwain y Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn y meysydd canlynol: 

Arweinydd y Gymraeg

learning@Wales (cyrsiau ar-lein ar gyfer myfyrwyr nyrsio) 

Dysgu

Dysgu

Bydd Betty yn dysgu ar draws holl fodiwlau’r Rhaglenni Nyrsio BSc ar gyfer nyrsio Oedolion ac Iechyd Meddwl, yn ogystal â’r rhaglen lefel 4 a'r rhaglen dychwelyd i ymarfer. 

Mae gan Betty brofiad a diddordeb penodol mewn Nyrsio ym maes Iechyd Cymunedol/Cyhoeddus a hefyd mewn plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau, ac mae’n awyddus i weithio’n neilltuol er mwyn atal a rhoi gofal cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  Mae’r meysydd sy’n bwysig i Betty yn cynnwys materion sy’n ymwneud â’r bledren a’r coluddion mewn plant, rheoli ymddygiad, ADHD ac awtistiaeth, ac asesiadau datblygiadol a thrwy ei diddordeb yn y meysydd hyn mae Betty wedi cefnogi cydweithwyr a theuluoedd, disgyblaethau eraill ac asiantaethau a hefyd wedi dysgu ar y pynciau. 

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Ganwyd Betty yn Aberystwyth a bu'n byw yng Ngheredigion drwy gydol ei phlentyndod nes iddi symud i Dde Cymru i ddechrau ei hyfforddiant nyrsio. 

 

Cymraeg yw iaith gyntaf Betty, ac felly bydd yn gallu cefnogi'r myfyrwyr yn academaidd ac yn glinigol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. 

Mae Betty yn edrych ymlaen i ymgynefino â’i swydd newydd gan roi o’i gorau i’w rôl newydd yn y byd academaidd.  Mae hefyd yn edrych ymlaen at ymgymryd â'i chwrs TUAAU ym Mhrifysgol Aberystwyth i'w chefnogi yn ei rôl fel Darlithydd Cymunedol.

 

Proffil

Proffil

Mae Betty (Elizabeth) newydd ymuno â Phrifysgol Aberystwyth fel Darlithydd Cymunedol rhan-amser mewn Addysg Gofal Iechyd. 

Mae gan Betty gofrestriad deuol gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel Nyrs Gofrestredig ac fel Nyrs Gymunedol Arbenigol ym maes Iechyd Cyhoeddus.  Mae hefyd yn Nyrs Gofrestredig sy’n Rhagnodi. 

Mae Betty wedi gweithio ym maes gofal iechyd dros y 40 mlynedd diwethaf, gan weithio mewn gwahanol leoliadau a thimau gan gynnwys ysbytai'r GIG, gwaith asiantaeth yn Llundain, cartref gofal preswyl preifat i oedolion hŷn a Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd.  Mae wedi gweithio mewn ardaloedd Dechrau'n Deg fel Ymwelydd Iechyd, yng Nghyngor Sir Ceredigion a Gwasanaethau Cymdeithasol. Bu’n Frechwr Covid (Banc) a'i swydd ddiwethaf oedd gweithio fel Ymwelydd Iechyd Arbenigol/Gweithiwr Allweddol o fewn y Tîm Anabledd Iechyd Plant, gan weithio ledled Ceredigion.