Llun o Hefin Jones

Hefin Jones

Dr

20132023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Mae gan Hefin gyswllt â Phrifysgol Aberystwyth ers cryn amser. Fe gafodd ei BSc mewn Gwyddor Anifeiliaid (llwybr anifeiliaid anwes), ei radd Meistr mewn systemau morol a  dŵr croyw, ac mae wrthi'n gorffen ysgrifennu ei PhD.

 

Ac yntau'n dod o gefndir ffermio cymysg, mae gan Hefin ddiddordeb mewn iechyd, lles a maeth anifeiliaid ers amser hir.  Daeth y diddordeb eang hwn yn fwyfwy amlwg o deitlau ei draethodau hir amrywiol. Canolbwyntiodd ei draethawd hir israddedig ar effeithiau solidau tawdd a maeth ar sut mae carpiaid coi Japaneaidd yn datblygu a thyfu.  Yn ystod y cyfnod hwn, llwyddodd i gael cyllid drwy'r WAC ac Urdd Lifrai i deithio i Japan i barhau â'i astudiaethau ar ei draethawd hir.  Roedd ei radd Meistr yn archwilio i sut y gellid defnyddio gwahanol farcwyr a seilir ar gloroffyl yn neietau ieir bwyta ac ieir dodwy er mwyn dod o hyd i unrhyw halogiad gan garthion ac er mwyn atal Campylobacter a Salmonela rhag mynd mewn i'r gadwyn fwyd.

 

Ar ôl ei gyfnod fel myfyriwr israddedig a Meistr, gweithiodd i'r brifysgol fel technegydd ymchwil ar y Prosiect Ŵyn Cynaliadwy a'r arbrofion LUKKA.  Nod y Prosiect Ŵyn Cynaliadwy oedd gweld a fyddai'n bosib defnyddio genyn epiliogrwydd-uchel mewn brid penodol o ddafad er mwyn cynhyrchu ŵyn ar wahanol fathau o dir pori mewn ymgais i wella tiroedd pori, gan fanteisio ar dir y byddai'n cael ei weld yn "anghynhyrchiol" i ffermio a phesgi'r ŵyn ar diroedd mwy cynhyrchiol yn hytrach nag ar borthiant pesgi. Yn yr arbrofion LUKKA bu'n cynorthwyo â phrosiect a oedd yn defnyddio'r planhigyn bysedd y blaidd fel ffynhonnell bosib o brotein y gellid ei dyfu, yn lle soia, ar gyfer porthiant ŵyn. 

 

Ar ôl cwblhau'r prosiectau hyn yn llwyddiannus, dychwelodd Hefin i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth fel myfyriwr PhD o dan oruchwyliaeth Jamie Newbold. Maes astudio ei PhD oedd archwilio i ddefnyddio ychwanegyn a seilir ar goriander i helpu i leihau allyriannau methan mewn cnofilod bach a mawr. Cafodd ei ariannu gan bartneriaid rhyngwladol megis Climate-KIC a South Pole Carbon yn ogystal ag IBERS. Drwy hyn roedd yn gallu gweithio ar faetheg, cynnal sawl arbrawf gydag anifailiaid in vivo, yn ogystal â dadansoddiadau moleciwlaidd drwy'r dulliau mwyaf diweddaraf o ddilyniannu.

 

Roedd ei PhD yn braenaru'r tir iddo gael ymgeisio am swydd yr uwch dechnegydd bioleg foleciwlaidd ar gyfer Prosiect Bwydydd y Dyfodol.  Arhosodd yn y swydd honno nes symud i weithio yn y Ganolfan Filfeddygaeth.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Hefin Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg