Rhys Jones

Dr

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20152024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Graddiais o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BSc (1af) Amaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (2013) a gradd MSc (Rhagoriaeth) Gwyddor Da-byw (2014). Yn 2017, cyflwynais draethawd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar y testun ‘Epidemioleg Llyngyr y Rwmen (Calicophoron daubneyi) ar ffermydd Cymru’. Yn ystod y PhD, defnyddiais dechnegau molecwlar a modelu cyfrifiadurol i ymchwilio epidemioleg llyngyr y rwmen o fewn da-byw a’i falwen letyol. Cefais fy mhenodi yn ddarlithydd Gwyddor Da-byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth ym Medi 2017.

Rwy’n wreiddiol o ogledd Cymru, lle gefais fy magu ar fferm ucheldir bîff a defaid. Rwyf yn dal â diddordeb yn y fferm deuluol yn ogystal â materion amaethyddol cyffredinol. Diddordebau eraill sydd gennyf yw pêl-droed a rygbi.

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil o fewn y maes parasitoleg milfeddygol. Yn benodol, rwyf â diddordeb mewn datblygu technegau cynaliadwy i reoli parasitiaid ar ffermydd. Ar y funud mae fy ymchwil yn ffocysu ar lyngyr yr iau, llyngyr y rwmen, malwod lletyol ganolradd megis Galba truncatula ac ar nematodau gastroberfeddol sy'n heintio defaid a gwartheg. Yn ddiweddar rwyf wedi defnyddio technegau dadansoddiad DNA amgylcheddol (eDNA), dilyniannu amplicon dwfn, modelu gofodol, dulliau parasitoleg traddodiadol, a thechnoleg da byw manwl gywir i fodloni nodau ymchwil.

Cyfrifoldebau

Arweinydd grŵp addysgu cyfrwng Cymraeg DLS

Cydlynydd cynllun FDSc Amaethyddiaeth

Aelod o  Fwrdd Rhaglen Cyswllt Ffermio

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rhys Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu