Evolution of self-compatibility by a mutant Sm-RNase in citrus

Mei Liang, Zonghong Cao, Andan Zhu, Yuanlong Liu, Mengqin Tao, Huayan Yang, Qiang Xu (Jr.), Shaohua Wang, Junjie Liu, Yongping Li, Chuanwu Chen, Zongzhou Xie, Chongling Deng, Junli Ye, Wenwu Guo, Qiang Xu, Rui Xia, Robert Larkin, Xiuxin Deng, Maurice BoschVernonica E. Franklin-Tong, Lijun Chai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

95 Citations (SciVal)
165 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results