Novel digital features feature discriminate between drought resistant and drought sensitive rice under controlled and field conditions

Lingfeng Duan, Jiwan Han, Zilong Guo, Haifu Tu, Peng Yang, Dong Zhang, Yuan Fan, Guoxing Chen, Lizhong Xiong, Mingqiu Dai, Kevin Williams, Fiona Corke, John Doonan, Wanneng Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (SciVal)
190 Downloads (Pure)

Search results