Thickness-dependent electronic structure modulation of ferromagnetic films on shape memory alloy substrates based on a pure strain effect

Chun Feng, Di Hu, Kui Gong, Xumin Jiang, Jianjuan Yin, Yi Cao, Xiao-Lei Tang, Feng Yang, Zhongfu Zhou, Guanghua Yu, David Evans

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (SciVal)
230 Downloads (Pure)

Search results