Astudiaeth o amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal yng nghanolbarth Cymru

  • Iwan Wyn Rees

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Abstract

Amcan yr astudiaeth hon yw archwilio i amrywiadau ffonolegol dwy ardal benodol yng nghanolbarth Cymru, sef cyffiniau Harlech a Bro Dysynni. Yn gyntaf, ceisir gosod y gwaith hwn yng nghyd-destun astudiaethau tafodieithegol a sosioieithyddol a gyflawnwyd eisoes yng Nghymru a thu hwnt. Eir ati wedyn i ddisgrifio systemau ffonolegol y ddwy ardal am y tro cyntaf erioed. Arwain hyn yn naturiol at ganolbwynt yr astudiaeth, sef dadansoddiadau meintiol manwl o bedair nodwedd ffonolegol benodol sy’n gysylltiedig â chanolbarth Cymru. Bydd canlyniadau’r traethawd hwn yn taflu goleuni newydd ar y gwahanol amrywiadau a geir yn y canolbarth, ac ar natur gymhleth ardaloedd trawsnewid. Holir hefyd i ba raddau y mae grwpiau o siaradwyr sy’n ymddangos yn debyg o safbwynt eu cefndir cymdeithasol yn unffurf yn ieithyddol. Bydd canfyddiadau’r astudiaeth hon yn berthnasol i dafodieithegwyr a sosioieithyddion fel ei gilydd.
Date of Award14 Nov 2013
Original languageWelsh
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
Sponsors Arts and Humanities Research Council
SupervisorRhisiart Hincks (Supervisor) & Marged Haycock (Supervisor)

Cite this

'